Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

E-LEARNING Távoktatási és Felnőttképző Kft.

adatkezelési tevékenységéről

 1. A tájékoztató célja és hatálya

  1. Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a e-LEARNING Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és- kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

  2. A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

 2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

  1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR), az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

  2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (a továbbiakban:Infotv.), az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504)

  3. A felnőttképzésről szóló 2013.évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Fktv.), az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300077.TV

  4. 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban Pp.)

 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő

Neve:

e-LEARNING Kft.

E-mail:

memu@domino-mail.hu

Telefon:

06-42/504-796

Honlap:

www.mesterkepzo-muhelyek.hu

Székhely:

1105 Budapest, Mádi utca 17.

 1. Szolgáltatás

  1. Az Adatkezelő az irányadó adatvédelmi jogszabályok (ld. a 2. pontban) előírásainak betartásával nyújtja szolgáltatásait.

  2. Az Adatkezelő IKER1 és IKER2 szintű informatikai képzésekkel foglalkozik. Az Adatkezelő az Érintett részére a felnőttképzési szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

  3. Az Adatkezelő távoktatásos képzések lebonyolításával is foglalkozik, a MOODLE rendszeren keresztül. A továbbképzésben résztvevők családvédelem, családgondozás, gyermekjóléti alapellátás, és gyermekvédelmi szakellátás szakterületen dolgozók. Az Adatkezelő az Érintettek részére a felnőttképzési szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az ÁSZF-ben foglaltak szerint. AZ ÁSZF elérhető a www.mesterkepzo-muhelyek.hu oldalon.

 2. Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése és feldolgozása során az alábbi alapelveket tartja szem előtt:

  1. Jogszerűség, jóhiszeműség, tisztességesség és átláthatóság: Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen, a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak figyelembevételével és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

  2. Jogcím/jogalap: Az Adatkezelő személyes adatokat csak az Érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése, jogszabályi felhatalmazás vagy jogos érdek alapján kezeli.(ld.6.2. pontban)

  3. Célhoz kötöttség, adattakarékosság és pontosságát: Az Adatkezelő csak olyan adatot kezel, amely a cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a célhoz kötötten megfelelő és releváns, a cél eléréséhez alkalmas, pontos, valamint az adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. A személyes adat csak a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Minden olyan estben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Jelentkezőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa ( ld.9. pontban).

  4. Megfelelőség: Az Adatkezelő a személyes adatokat ellenőrzi. A személyes adatok megfelelőségéért az azt megadó személy is felel.

  5. Tájékoztatás: Az Adatkezelő a Tájékoztatóban mindig tájékoztatja a Érintett az adatkezelés céljáról, módjáról, időtartamáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni (ld.9.3. pontban)

  6. A Érintett jogainak biztosítása: Az Adatkezelő a képzésekre jelentkezéseket és panaszokat a jogszabályok által előírt időben és rendben kezeli, megválaszolja, valamint biztosítja az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogait.

  7. Adattovábbítás: Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja ( ld.7. és 8. pontokban)

  8. Adatbiztonság, integritás, bizalmas jellege, alapértelmezett adatvédelme: Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és /vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, felhasználásával, vagy megváltoztatását, illetve véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával (adatvédelmi incidensekkel) szembeni védelmet is ideértve. Az Adatkezelő az esetleges adatvédelmi incidensről késedelem nélkül, ésszerű időn belül tájékoztatja az érintettet.

 1. Adatkezelés

  1. Az Adatkezelő az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az Érintett személyes adatait az alábbiakban meghatározott jogcímen és célból köteles és jogosult kezelni (a továbbiakban személyes adatok)

  2. Az adatkezelés jogcíme/jogalapja:

   A Rendelet (ld.2.1 pontban) 6. cikk (1) bekezdése megállapítja, hogy az Érintett személyes adatai mely esetben kezelhetők:

    1. Az Érintett hozzájárulást adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

    2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a Tanuló kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

    3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

    4. az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

    5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

    6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Jelentkezőnek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen.

   Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett önkéntes, konkrét, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. 5.1.a) pont), valamint az Adatkezelő és az Érintett közti bármely szerződéses kötelem előkészítése során vagy annak létrejöttét követően a szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bek. 5.1.b) és 5.1.c) pontjai).

  3. Az adatkezelés célja: elsősorban az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, szerződéses kapcsolatainak létrejötte és teljesítése. (ld.6.5. pontban)

   Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

    1. Az Érintett azonosítása, az Érintettel való kapcsolattartás;

    2. Az Adatkezelő és az Érintett közötti, az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések /jogügyletek létrejötte és teljesítése, a szerződéses kötelezettségek az Adatkezelő általi teljesítése, jogainak érvényesítése.

    3. Az Érintett számára tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető, jogainak érvényesítése;

    4. Az Adatkezelőt jogszabály alapján terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt illető jogok gyakorlása;

    5. Az Érintett jogainak védelme.

  4. A kezelt személyes adatok:

   Az Adatkezelő kizárólag a következő személyes adatokat kezeli:

    1. Az informatikai képzés jelentkezéshez szükséges adatok: Az Érintett neve (vezetéknév, keresztnév), születési neve, anyja neve, születési helye, születési ideje, állandó lakcíme, bejelentett tartózkodási helye, TAJ száma, iskolai végzettsége, szakmai végzettség pontos megnevezése, telefonszáma, e-mail címe, tartozik-e etnikai kisebbségbe, megváltozott munkaképességű-e, foglalkoztatásra vonatkozó adatok, eltartott gyermekek száma, munkanélküli háztartásban élők száma.

    2. A távoktatásos képzés regisztrációjához szükséges adatok: Az Érintett neve (vezetéknév, keresztnév), születési neve, felhasználói neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, születési dátuma, születési helye, anyja neve, munkahely megnevezése, munkahely címe, betöltött munkaköre, működési nyilvántartási száma, végzettsége, képzési díj befizetésének kötelezettjének neve, képzési díj befizetésének kötelezettjének címe, képzési díj befizetésének kötelezettjének adószáma/adóazonosító jele, képzési díj befizetésének kötelezettjének bankszámlaszáma.

    3. A távoktatásos képzések a következő számlázás adatai: az Érintett vagy Munkáltatója képzési díjat fizet az Adatkezelő részére a szolgáltatás megrendelésekor, az Adatkezelő kezeli a fizetéshez és számlázáshoz kapcsolódó adatokat (e-mailbe a díjbekérő kérelem benyújtásával vagy a regisztrációnál adják meg a számlázási adatokat).

    4. Webgalamb szoftvert használó Feliratkozó esetén kezelt további személyes adatokat: eszközhasználati adatok: azonosító, IP cím, feliratkozási URL.

     A hírlevél-küldéshez szükséges adat: e-mail cím.

  5. A személyes adatok forrása:

   A személyes adatokat a Jelentkező közvetlenül adja meg a jelentkezési lap kitöltésével az informatikai képzéseknél, a távoktatásos képzéseknél pedig a Moodle rendszerben történő regisztrációnál.

  6. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok védelméről gondoskodni. Az Adatkezelőt , illetve alkalmazottjait a tudomásukra jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak jogszabályokban , meghatározottak szerint teheti lehetővé.

  7. Az ügyfélnek jogában áll a személyes adatairól dönteni. Ha az Érintett személyes adatainak megadására kérik, azt visszautasítja. Ha azonban azt választja,hogy nem adja meg a szolgáltatás biztosításához szükséges adatokat, lehet,hogy nem tudja majd az adott szolgáltatást igénybe venni.

  8. Az adatkezelés időpontja:

   Az Adatkezelő köteles a személyes adatokat az adó- és egyéb irányadó törvények által előírt határidőig kezelni, kivéve, ha törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő, e körben különösen:

     • A személyes adatok az Adatkezelő a felnőttképzési szerződéses jogviszony megszűnését követő elévülési idő lejáratáig kezeli. Az elévülési idő az elektronikus hírközlési szolgáltatások esetén-elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény143. § (2) bekezdése szerint 1 év, nem elektronikus hírközlési szolgáltatások esetén az elévülési idő: 5 év.

     • Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés esetében az előfizetői adatok az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. § (3) bekezdése szerint őrizhetők meg: a szerződés megszűnését vagy keletkezést követő 1 év.

     • Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok esetén az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

   Az Adatkezelő a személyes adatot törli,

     • Amennyiben kiderül,hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja

     • Amennyiben az Érintett kéri (jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével) Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti.

     • A törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogerősen elrendelheti.

     • Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az Érintett személyes adatait törli.

           9. Az adatkezelés és adattárolás módja: vegyes ( manuális és gépi feldolgozás és papír alapú megőrzés).

7. Adattovábbítás

 1. Személyes adatait az Érintett hozzájárulása esetén osztjuk meg (adattovábbítás), illetve amennyiben ez az alábbiak szerint és miatt szükséges:

    • a vonatkozó törvény betartása érdekében, vagy érvényes jogi eljárásokkal kapcsolatban, beleértve bűnüldöző hatóságok vagy más állami szervek megkereséseit is (pl. hatósági adatszolgáltatás, pénzmosás/csalás elleni fellépés);

    • Az Adatkezelő a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) HIR felületére és a Központi Statisztikai Hivatalnak (OSAP) nyilvántartó rendszerbe továbbítjuk.

 2. Az adatokat kizárólag a fent meghatározott célból, illetve a 7. és 8. pontban meghatározottak szerint továbbítjuk(a 6.4. a) pontban felsorolt adatokat továbbítja az Adatkezelő).

 1. Adatfeldolgozás, adattárolás, és a személyes adatok biztonsága

  1. Az Adatkezelő kötelességének tekinti az Érintett személyes adatainak védelmét. Különféle biztonsági technológiák és eljárások alkalmazásával védjük személyes adatait az illetéktelenek általi hozzáféréssel, felhasználással és közzététellel szemben. Így például a felhasználó által megadott személyes adatokat korlátozott hozzáférésű, zárt létesítményben elhelyezett számítógépes rendszerben tároljuk.

  2. Az Adatkezelő weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használhat. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, amikor azok meglátogatják az Adatkezelő weboldalát. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak az Érintett számítógépen és csak a honlap látogatásakor kerülnek át az Adatkezelő szerverére. Az Érintett megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk találhatók az egyes webböngészők súgóján keresztül. A honlap megfelelő működése érdekében az Érintettnek a böngészőjében engedélyeznie kell a cookie-k használatát.

 1. Személyes adatok Érintett általi elérése, módosítása, törlése- Érintett adatvédelmi jogai

  1. Az Adatkezelő betartja az adatvédelmi jogszabályokat és mindenkor biztosítja az Érintett részére az adatvédelemmel kapcsolatos jogait, illetve elősegíti azok érvényesítését.

  2. Az Adatkezelő bizonyos szolgáltatásainál az Érintett megtekintheti a személyes adatait, e körben különösen:

     • Webgalamb-fiók: a feliratkozáskor megadott személyes adatokat az Érintett nem tudja módosítani.

     • Moodle rendszerben a saját fiók létrehozásakor, a Jelentkező által megadott személyes adatait – az e-mail címén kívül – a Jelentkező a belépést követően kezelheti, módosíthatja.

   Ha a Jelentkező bármilyen okból nem tudja közvetlenül módosítani a személyes adatait, akkor az memu@domino-mail.hu e-mail címen kapcsolatba léphet az Adatkezelővel, melyet követően elvégezzük az indokolt kéréseket és módosításokat.

  1. Az Érintett jogai az adatkezelés kapcsán:

   Adatkezelésről tájékoztatás, az érintett hozzáférési jogainak

                     Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Érintett személyes adatát és ha igen, akkor az adatkezelés         jogcíméről, céljáról, a személyes adatok kategóriáiról, azok tárolásának tervezett időtartamáról, az adatkezelés tartalmáról, idejéről, módjáról, és az adatok módosításának, helyesbítésének és törlésének módjáról, valamint azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Az Adatkezelő a tájékoztatást, illetve kérelemre a személyes adatokról másolatot-elektronikus formában teljesíti.

                           Adathelyesbítés,-módosítás,-kiegészítés

                     Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, valamint figyelembe véve az adatkezelés

                     célját, a hiányos adtok kiegészítését.

   • Adattörlés

    Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adatok kezelésére jogszabály kötelezi az Adatkezelőt, vagy arra felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintett, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

   • Adatkezelés korlátozása

    Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az ügyfél igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

    Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az ügyfél jogos érdekét nem sérti.

   • Adatkezelés elleni tiltakozás

    A Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelő vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Érintett vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a Jelentkező tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással a Érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

   • Adathordozáshoz való jogainak

    A Jelentkező jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

    a)az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és

    b)az adatkezelés automatizált módon történik.

    Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy –ha ez technikailag megvalósítható–kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Hírlevélről leiratkozás, hozzájárulás visszavonása

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, felnőttképzésben történő részvételhez illetve hírlevél küldéséhez technikailag elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő a Érintett külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén a Érintett részére reklámküldemények (hírlevelek) küldése céljából is végzi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint. A Jelentkező a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő webg-admin@domino-mail.hu e-mail címre küldött üzenetben bármikor kérheti a hírlevél adatbázisból való törlését. Érintett regisztrációja, adatainak törlését illetve a hírlevélről leiratkozást kizárólag írásban kérheti a fent leírt módokon.

 • Az adatvédelmi jogszabályok alapján az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. Az Jelentkező tájékoztatás iránti és egyéb kérelmét írásban terjesztheti elő az Adatkezelő székhelyére címzett postai levélben, vagy az memu@domino-mail.hu, illetve 3. pont alatt megjelölt elérhetőségeire küldött e-mailben.
 • Az Adatkezelő az Érintett kérelmét/megkeresését indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja, megválaszolja és tájékoztatja az Érintettet a megtett intézkedésekről. A határidő kivételesen indokolt esetben, az eset összes körülményére, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára tekintettel további kettő hónapra meghosszabbítható. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az ügyfél az illetékes hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat az alábbiak szerint. Az Adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen nyújtja, kivéve, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy–különösen ismétlődő jellege miatt–túlzó, ilyenkor az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az Érintett az irányadó jogszabályok szerint:

A panaszával közvetlenül az alábbi, illetékes magyar adatvédelmi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Telefax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu/

Panaszügyintézés rendje: A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben a Jelentkező a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. A panaszügyintézés megváltozott rendjéről itt olvashatnak: naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html. A Hatóság az ügyféli jogok érvényre juttatását az adatkezelők felé formalevelek kibocsátása útján segíti elő: http://www.naih.hu/panaszuegyintezes- rendje.html. A Hatósághoz e-mailben benyújtott panaszok intézése is az ügykezelés általános szabályai szerint zajlik, és a válaszadás hagyományos módon, írásban postai úton vagy e-mailben történik.

A panaszbejelentéshez célszerű csatolni az ügyben eddig keletkezett és az elbíráláshoz szükséges iratok másolatát

   1. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz (törvényszékhez) fordulhat (birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso).

 1. Értelmező rendelkezések
  1. Az Adatkezelő az adatvédelmi előírások betartása során az adatvédelmi jogszabályokban használt és rögzített, különösen az alábbi definíciókat tekinti irányadónak és alkalmazza.

    1. Érintett: az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, illetve az általuk megnevezett kapcsolattartó természetes személyek.

    2. Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére.

    3. Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

    4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

    5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

    6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.